اهداف کلی

الف)پشتیبانی از اهداف آموزشی ، پژوهشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی قم از طریق تأمین نیازهای اطلاعاتی پژوهشگران ، استادان ، دانشجویان و سایر کاربران .

ب) به کارگیری شیوه های نوین کتابداری و اطلاع رسانی و تکنولوژی های پیشرفته اطلاعاتی درجهت استفاده بهینه از نیروی انسانی ، منابع و امکانات به منظور اشاعه سریعتر اطلاعات ، افزایش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات .

اهداف ویژه

1- مجموعه سازی ، فراهم آوری ، ذخیره سازی ، سازماندهی و اشاعه بهینه اطلاعات در جهت اهداف کلی دانشگاه

2- ایجاد و توسعه کتابخانه الکترونیکی در کتابخانه مرکزی و همکاری با کتابخانه واحد های تابعه و نظارت بر آنها

3- تبیین جایگاه ارزشی کتابداری واطلاع رسانی پزشکی

4- آموزش کتابداران وجامعه مخاطبان دانشگاه علوم پزشکی قم

5- انجام پژوهش درحوزه های مرتبط با علوم کتابداری واطلاع رسانی

6- مشارکت درامور پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم

وظایف کتابخانه دانشکده دندان پزشکی

1- انتخاب منابع اطلاعاتی براساس مطالعات نیاز سنجی از جامعه مخاطبان یا صلاحدید رئیس کتابخانه مرکزی و مسئولان بخش مجموعه سازی

2- سفارش: ارائه فهرست منابع انتخاب شده دربند یک به امور مالی معاونت پژوهشی جهت تدارک و تأمین منابع اطلاعاتی

*تبصره : در زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب ، به علت محدودیت زمان و صلاحدید مسئولان مالی ، ریاست کتابخانه مرکزی به همراه کارکنان کتابخانه می توانند برای خرید منابع مورد تأیید شده در بند یک اقدام نمایند.

3- سازماندهی منابع به منظور افزایش میزان دسترسی اعضا

4- اطلاع رسانی و اشاعه اطلاعات و ارائه خدمات مرجع علوم پزشکی و رشته های وابسته

5- اموزش کتابداران و جامعه مخاطبان و برگزاری کارگاههای آموزشی

6- مشارکت در طرحهای تحقیقاتی ، پایان نامه ها و موارد مشابه به عنوان مشاور اطلاعاتی

7-مجموعه سازی ، سازماندهی و اشاعه اطلاعات درقالب کتابخانه الکترونیکی یکپارچه در سطح دانشگاه