منشورحقوقاستفادهکنندهگانازکتابخانههایدانشگاه
استفادهکنندهباید:
درچارچوباخلاقحرفهایواهمیتنقشاطلاعاتدرسلامتوکاهشخطاها،علومروزآمددرحوزهاطلاع
رسانیرادریافتنماید.
برایاستفادهمطلوبازکتابخانه،ازکتابدارراهنماییبخواهدودرمقابلپرسشهایناآگاهتلقینشود.
ازشرایطفیزیکیاستانداردودارایارگونومیهمچوننور،رطوبت،دما،تهویه،میز،صندلیوسایرتجهیزاتو
امکاناتبهرهمندشود.
درکتابخانه،منابعالکترونیکی،وبسایتآنسازمان،تازههایکتابخانهرامشاهدهنماید.
بهمجموعهیچاپیوالکترونیکیکتابخانهبهجزموارداستثناییدسترسیداشتهباشد.
بتوانددرزمینهانتخابوخریدمنابعدرطولسالپیشنهادخودراابرازنماید.
بهباورهایفرهنگیسایرمراجعهکنندگان،احترامبگذارد.
هنگامورودبهکتابخانه:ساعاتکارکتابخانه،شرایطاستفادهازانواعمنابعوامکانات،اخبار،اطلاعیههاوراهنمایبخشهای
مختلفکتابخانهرابهوضوحمشاهدهنماید.

/uploads/204/2022/Mar/08/منشور حقوق استفاده کنندگان.pdf