نام نام خانوادگی مسئول کتابخانه:

خانم اعظم السادات توسلمند

تحصیلات:

کارشناسی کتابداری در شاخه ی پزشکی

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت شغلی: کتابدار

شماره تماس: 025 - 37715214 // داخلی 164

آدرس: قم- خیابان لواسانی(ساحلی) -  دانشکده دندانپزشکی - واحد کتابخانه

تلفن: دفتر ریاست: 37700096-025

آموزش: 37700094-025

نمابر : 37700095-025

پست الکترونیکی: denslib@muq.ac.ir

 

شرح وظایف کتابدار:

1-ارائه خدمات عضویت به دانشجویان و اعضای هیئت علمی وکارمندان

2- نیاز سنجی و ارتباط با کاربران کتابخانه در مورد منابع مورد نیاز

3-درخواست وسفارش کتابهای مورد نیاز و پیگیری خرید و کنترل نهایی سفارشات

4- ثبت کتابهای جدید، کد گذاری، لیبل زنی، جایگذاری

5- قفسه خوانی و وجین منابع قدیمی

6-رف خوانی سالیانه

7- آماده سازی و ثبت پایان نامه ها

8- پاسخ گویی به مراجعه کنندگان و رفع نیازهای اطلاعاتی

9- تمدید ونظارت بر جرائم دیر کردها

10- انجام امور تسویه حساب وتکمیل فرم مربوطه

11- ارتباط و تعامل با سایر کتابداران

12- آموزش و نحوه استفاده از سامانه

13- شرکت در کلاسهای ضمن خدمت