جامعه استفاده کننده : کلیه دانشجویان دندانپزشکی ، پزشکی ، پیراپزشکی

محققان و پژوهشگران، اعضای هیات علمی و کارمندان عضو کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی قم