برنامه عملیاتی

تجهیز و سازماندهی کتابخانه

انجام شناسایی و تجزیه و تحلیل نیاز کاربران کتابخانه

فهرستنویسی و سازماندهی و ورود اطلاعات منابع اطلاعاتی مختلف در نرم افزار آذرسا

روزآمد نمودن وب سایت کتابخانه

بهبود و توسعه فضای فیزیکی کتابخانه

اصلاح فرایندها و روش های انجام کار

توانمندسازی کتابخانه در جهت ارتقای کیفیت خدمات و امکان ارائه خدمات جدید به کاربران