چشم انداز

کتابخانه در تلاش است در آینده مجهزترین و کاملترین کتابخانه در سطح قابل قبول و استاندارد باشد با روزامد نموندن منابع و افزایش مجموعه با توجه به توسعه و رشته های آموزشی.

ارزش ها

شناسایی نیازهای اطلاعاتی به روز و دقیق اساتید، دانشجویان و کارکنان در جهت ارائه خدمات در استفاده از فناوری های نوین و ارائه مستمر خدمات جزو مهمترین ارزشهای این مجموعه است.

ماموریت

کمک به ارتقای فعالیتهای پژوهشی ،آموزشی و فرهنگی از طریق تامین نیازهای اطلاعاتی کاربران.

اهداف

فراهم سازی محیط آرام و جذاب آموزشی و پژوهشی.

سیاست و خط مشی کتابخانه:

1.استفاده بهینه از نیروی انسانی، منابع و امکانات به منظور اشاعه سریع اطلاعات ، افزایش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات.

2.کمک به ارتقای دانش تخصصی کاربران کتابخانه و کارکنان

3.گردآوری مجموعه ای غنی در منابع اطلاعاتی علمی تخصصی در زمینه های فعالیت بیمارستان و ارتقای سطح کمی و کیفی آن در جهت پاسخگویی هرچه بیشتر به نیاز مراجعان.

4.شناسایی نیاز های اطلاعاتی اساتید، دانشجویان و کارکنان

5.راهنمایی و آموزش مراجعان در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی

6.کمک به ارتقای فعالیتهای پژوهشی، آموزشی و فرهنگی از طریق تامین نیازهای اطلاعاتی کاربران