نام نام خانوادگی مسئول کتابخانه: خانم اعظم االسادات توسلمند

تحصیلات:  کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

شماره تماس: 37715214 - 025  داخلی 164

ساعت کاری: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 14:30

آدرس: قم - خیابان لواسانی (ساحلی) -  مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم - دانشکده دندانپزشکی - واحد کتابخانه 

تلفن: دفتر ریاست: 37700096-025

آموزش: 37700094-025

نمابر : 37700095-025

پست الکترونیکی: denslib@muq.ac.ir

فرم ارسال درخواست

http://lib.muq.ac.ir/site/faqs?_afPfm=61v8rggni&_afPfm=1do1or0l1r