آیین نامه عضویت

 

اعضا

گروه های زیر می توانند به عضویت کتابخانه های دانشگاه پذیرفته شوند:

1. اعضای هیئت علمی دانشگاه

2. دانشجویان کلیه مقاطع در کلیه رشته های دانشگاه

3. کلیه کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی، طرحی، شرکتی ... دانشگاه

 عضویت

مدارک لازم جهت عضویت در کتابخانه:

1. یک قطعه عکس 4 * 3

2. کپی شناسنامه یا کارت ملی

3.  تکمیل فرم عضویت کتابخانه

 مدت عضویت

1.  مدت عضویت دانشجویان تا پایان مدت اعتبار کارت دانشجویی آنها می باشد.

2. عضویت اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه تا پایان دوره اشتغال آنها در دانشگاه معتبر است.

uploads/204/2022/Mar/08/آیین نامه عضویت.pdf