سالنمطالعهعمومیبافضاییمناسبوآرامومجهزجهتمطالعهوپژوهشعلمیدانشجویاندانشگاهدرنظرگرفتهشده
است.اعضا می توانند در ساعاتی که کتابخانه اعلام خواهد کرد از منابع مورد نظر در محل استفاده کنند.
نکته:استفاده از منابع در محل برای کلیه مراجعان غیر عضو منوط بهارائه کارت شناسایی معتبراست.
فعالیتهاوخدمات:
پاسخگوییوراهنماییدانشجویانجهتاستفادهازسالن
پاسخگوییبهنیازاطلاعاتیکاربرانحضوری/تلفنی
راهنماییبازدیدکنندگانازسالن
نظارتبررعایتنظموانظباطونظافتبخش
قوانین،دستورالعملوراهنما
بهمنظوراستفادهبهترازخدماتواحترامبهشخصیتخودوحقوقسایرین؛کلیهاعضاءموظفهستنددر
محیطکتابخانهمواردزیررارعایتنمایند:
حفظسکوتوآرامش،وعدمازدحامگروهیدرسالنمطالعهکتابخانهالزامیاست.
اجتنابازرفتارهایمغایربااصولاسلامیواخلاقیوحفظشئوناتفرهنگی،دینیواجتماعی
استفادهازتلفنهمراهدرسالنمطالعهممنوعاست
خوردنوآشامیدندرسالنممنوع می باشد
عدماستعمالدخانیات
حفظنظموپاکیزگیکتابخانه
کتابخانهدرمقابلوسایلشخصیشمامسئولیتیندارد.
درموقعخروجازکتابخانهصندلیرادرجایخودقراردهید.
رعایتاحترامبهکارکنانکتابخانه
خودداریازرزروصندلیومیزمطالعه
نکته:درصورتمشاهدهتخلف،پسازیکنوبتتذکرشفاهی،ضمنتعلیقعضویتبافردمتخلفطبقمقرراتبرخورد
خواهدشد.