معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم کتابخانه مرکزی
آئین نامه کتابخانه دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی
دانشگاه علوم پزشکی قم
معاونت تحقیقات و فناوری


آئین نامه داخلی مدیریت کتابخانه های دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی

ماده1: تعاریف
دانشگاه: منظور دانشگاه علوم پزشکی قم است.
کتابخانه مرکزی: منظور کتابخانه مرکزی و اسناد علمی دانشگاه علوم پزشکی قم میباشد.
کتابخانه تابعه: منظور از کتابخانه تابعه تمامی کتابخانه های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی قم اعم از کتابخانه های دانشکدهای، مراکز پزشکی، آموزشی و درمانی، مراکز تحقیقاتی، گرو ه های آموزشی و خوابگا ه ها و .... است.
منابع: منظور از منابع کلیه منابع چاپی و غیرچاپی موجود در کتابخانه های تابعه دانشگاه میباشد.
اعضا: منظور از اعضا، آن دسته افراد مجاز برای استفاده از کتابخانه های دانشگاه هستند که بر اساس آیین نامه عضویت کتابخانه ها، به عضویت کتابخانه های تابعه دانشگاه درآمده و در سیستم نرم افزار کتابخانه ای دارای پروفایل هستند.
امانت: منظور از امانت اجازه استفاده از منابع موجود در کتابخانه های دانشگاه برای مدت زمان مشخص و معین است که هر عضو بر اساس سیاست کتابخانه مرکزی میتواند منبع مورد نظر خود را امانت بگیرد.

ماده2: تعداد و مدت زمان امانت کتب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم کتابخانه مرکزی

با توجه به گستردگی دانشگاه علوم پزشکی و تنوع جامعه استفاده کننده از کتابخانه های تابعه دانشگاه اعضاء که مجاز به امانت گرفتن کتاب می باشند در چهار گروه کلی زیر تقسیم بندی میشوند و هر امانت گیرنده با توجه به گروه مندرج در جدول ذیل موظف به رعایت آن می باشد:
تبصره1: در صورتی که کتابی دارای متقاضی زیاد بوده و تعداد نسخه های آن محدود باشد، این کتاب در کتابخانه قرارخواهد گرفت و بنا به تشخیص کتابدار مسئول بخش امانت داده خواهد شد.
تبصره2: کتابهای مرجع به منظور استفاده در خارج از کتابخانه امانت داده نخواهد شد و استفاده کنندگان موظفند آنها را در جایگاه مشخص شده در بخش مرجع و در محل کتابخانه مطالعه کنند و امانت این منابع تنها با تشخیص کتابدار و به صورت روزانه امکان پذیر است.
تبصره3 :اساتید حق التدریس با ارائه کارت شناسایی میتوانند کتب مورد نیاز خود را تا پایان وقت اداری همان روز امانت بگیرند.
تبصره4: اسناد علمی، مواد دیداری شنیداری، پایان نامه های تحصیلی و طرح های تحقیقاتی که استفاده روزمره و یا در محل دارند، امانت داده نمی شوند. ولی اعضای هر کتابخانه می توانند طبق آیین نامه دسترسی به پایان نامه از این منابع درمحل کتابخانه استفاده کنند.
تبصره5: نشریات ادواری امانت داده نمی شوند. ولی کپی یا اسکن مقالات درخواستی در اختیار متقاضی قرار داده می شود.

ماده3: مفقود شدن یا آسیب رساندن به منابع امانی
آسیب رساندن به منابع کتابخانه های تابعه دانشگاه تخلف محسوب شده وعلاوه بر مجازات های مندرج در قانون اموال عمومی، کتابخانه می تواند متخلف را به محرومیت از خدمات کتابخانه و جبران خسارات وادار کند.
 
چنانچه به منابع امانت گرفته شده آسیب هایی زده شود، مانند حاشیه نویسی، علامت گذاری، برگ برگ کردن کتاب، نقاشی کشیدن، ریختن آب و مایعات روی آن و یا کپی برداری که موجب آسیب رساندن به شیرازه و عطف کتاب شود، ضمن دریافت خسارت از امانت گیرنده بر حسب میزان خسارت، عضویت ایشان به مدت دو تا ده هفته نیز لغو شده و امکان استفاده از خدمات کتابخانه از وی سلب خواهد شد.
 
چنانچه بخشی از کتاب یا اوراق و تصاویر کتاب بریده و یا ناقص شود، مسئولیت آن متوجه شخص امانت گیرنده می باشد و ایشان موظف است اصل آن را تهیه و به کتابخانه تحویل دهد.
ردیف امانت گیرنده تعداد کتب امانی مدت زمان امانت دفعات تمدید
1اعضای هیات علمی5جلد30روز(دو) بار
2دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر3جلد20روز (یک) بار
3دانشجویان مقاطع کارشناسی و کاردانی3جلد 15روز (یک) بار
4کارمندان رسمی و پیمانی3جلد20روز (یک) بار

 

 

/uploads/204/2021/Jun/22/QUMS_Library_Regulations_6_97__124909_133790.pdf

فایل ها